Rekrutacja

Okres rekrutacji Uczestników projektu- 01.06.2019 – 30.11.2019

Do projektu zapraszamy:

kobiety i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu wielokrotnego wykluczenia:

  • osoby korzystając z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art.7ust. z dn.12.03.2004r.o pomocy społecznej
  • osoby o których mowa w art.1 ust.2 z dni 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym

w szczególności:

  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby korzystające z PO PŻ
  • Kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Rekrutacja ma za zadanie wyłonienie 72os.( 44K,28M)(6gr x 12 os,.)  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu wielokrotnego wykluczenia z  woj. Podlaskiego.

Dokumenty rekrutacyjne
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie do rekrutacji
Oświadczenie dot. efektywności
Oświadczenie kandydata/ki
Oświadczenie o niekorzystaniu z innego wsparcia
Regulamin projektu